ลูกจ้างประจำและจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้างประจำ

                                                               

                                      นางนงลักษณ์  จุลสวัสดิ์                      นายอำนาจ  อามีน

                                     พนักงานพิมพ์  ระดับ ส 4                      พนักงานขับรถยนต์

 

จ้างเหมาบริการ

 

                                                         

          นางสาวศิริพร  รุ่งเรือง                   นางสาววชิราภรณ์  รัตน์นราทร             นางสาวอรวรรณ  ขาวหีต

        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                           นักบัญชี

            

                                                                              

                          นางสาวพิชญ์ชามญธุ์  ธนัตวรานนท์                    นางสาวนาถสุดา  ปานูชญ์

                                     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

                                                      

        นายธันยวรรธน์  เจริญสุข                    นายพงศ์ภัค  บุญกองแก้ว                 นายเกียรติศักดิ์  ปลอดอินทร์

                    นิติกร                                                      นิติกร                                               นิติกร