ลูกจ้างประจำและจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้างประจำ

                                    DSC01840

นางนงลักษณ์  จุลสวัสดิ์                                นายอำนาจ  อามีน 

พนักงานพิมพ์  ระดับ ส 4                               พนักงานขับรถยนต์  

 

จ้างเหมาบริการ 

 

                                  DSC01847 

     นางสาวศิริพร  รุ่งเรือง                             นางสาววชิราภรณ์  รัตน์นราทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

                                    

นายธันยวรรธน์  เจริญสุข                              นายเกียรติศักดิ์  ปลอดอินทร์

นิติกร                                                        นิติกร